Jeugd & Veiligheid

 

Coördinator straatcoaches (afgerond)

Voor een middelgrote gemeente heb ik een straatcoach project opgezet. In samenwerking met een ROC hebben ik studenten van de opleiding Veiligheid getraind. Vervolgens is die groep ingezet in een wijk met veel problemen. Een leerzame ervaring voor de jongeren en voor mijzelf.  

Voorzitter casusoverleg Jeugd & Veiligheid (afgerond)

Voor twee gemeenten heb ik een casusoverleg voor die overlast op straat en in de wijk veroorzaakte opgezet en gecoördineerd. Daarvoor een protocol en privacyreglement ontwikkeld en draagvlak gecreëerd bij de partners. Daarbij heb ik samengewerkt met leerplicht, jongerenwerk, welzijnswerk, politie, jeugdzorg en reclassering. Vervolgens ben ik lange tijd voorzitter van deze overleggen geweest. Deze overleggen hebben ervoor gezorgd dat jongeren beter in beeld kwamen en gericht begeleid konden worden zodat zij minder op straat rondhingen.

Projectleider individuele aanpak overlast gevende jeugd (afgerond)

Voor drie gemeenten heb ik de individuele aanpak van overlast gevende jeugd opgezet. Voor een aantal gemeenten met de inzet van casemanagers en voor een gemeente met de bestaande partners in het werkveld. De aanpak was erop gericht om de situatie van jongeren in beeld te brengen en zo in beeld te krijgen op straat hingen. Daarna werd er met de jongeren en ouders een plan van aanpak opgesteld om voor een zinvolle dag- of vrije tijdsbesteding te zorgen. De gesprekken met ouders en jongeren hadden vaak al effect en met de aanpak zijn veel jongeren bereikt en ondersteund.

Nazorg jongvolwassen ex-gedetineerden (afgerond)

Voor een grote gemeente heb ik een werkwijze ontwikkeld voor de nazorg voor jongvolwassenen die kortdurend in detentie hadden gezeten. Jongeren werden in de laatste detentieperiode bezocht en direct na vrijlating begeleid. Op deze manier lukte het veel jongeren hun leven weer op een positieve manier op de rit te krijgen.